Adatkezelési Tájékoztató

 • ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

  Ezen tájékoztatással a jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

  E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

  • Cégnév: MAGYAR-SZŐNYEG Kft.
  • Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 22.
  • Fióktelepei:
   7391 Mindszentgodisa, Bem utca 22.
   7300 Komló, Altáró út 6.
   7150 Bonyhád, Dózsa György utca 2/b
   7200 Dombóvár, Ady Endre utca 46.
   7622 Pécs, Siklósi út 22.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-932135
  • Adószám: 12649499-2-42
  • Képviselő: Katus Zoltán ügyvezető, Magyar Zoltán ügyvezető
  • Telefonszám: 06-20-209-4217, 06-20-209-4207
  • Honlap: www.profipadlo.hu

  (a továbbiakban: Társaság)

  Adatkezelés célja és jogalapja

  .A Társaság tevékenysége textil kis- és nagykereskedelem, ahol a lakberendezés alfájától az omegájáig segítséget nyújtunk, és tanácsot adunk vásárlóink részére.

  Szerződésszerű teljesítés folyamán, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó, adatszolgáltatási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük a vevőként, szállítóként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok jogalapját az általános forgalmi adóról szóló törvényben, a számvitelről szóló törvényben, adózás rendjéről szóló törvényben, a munka törvénykönyvében, társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben, szociális hozzájárulás adó törvényben, egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben, helyi adóról szóló törvényben, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvényben, kisvállalati adóról szóló törvényben, gépjármű adóról szóló törvényben, illetéktörvényben, népegészségügyi termékadó törvényben, reklámadó törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése adja.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

  Az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges az érintett személyes adatai közül a név, a lakcím, telefonszám, e-mail cím rögzítése. Az érintett érdeke az adatkezelés kapcsán a kért szolgáltatás igénybevétele. Az érintett jogait és szabadságát érintő kockázat elhanyagolható.

  Nem az érintettől származó adatok felhasználása nem történik. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem valósul meg.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja a Társaság:

  Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

  A Társaságunk az adó és számviteli, valamint egyéb adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítése céljából külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek, valamint egyéb adatszolgáltatások teljesítése céljából.

  Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

  • Cégnév: ÁG-DÓR-ADÓ Kft.
  • Székhely: 7300 Komló, Táncsics Mihály utca 6/c
  • Cégjegyzékszám: 02-09-070164
  • Adószám: 13529370-1-02

  További szolgáltatók:

  Társaságunk IT szolgáltatója

  Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, egyik adatfeldolgozónk a tárhely szolgáltatást biztosítja, másik gondoskodik a honlap naprakész karbantartásáról a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren, és cégen belüli továbbítása az érintett terület felelőse számára.

  Ezen adatfeldolgozók a következők:

  • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
  • Adószám: 23495919-2-41

   

  • Cégnév: Lekli Szabolcs egyéni vállalkozó
  • Székhely: 2517 Kesztölc, Akácos u. 8.
  • Adószám: 65668957-1-31

  Vagyonvédelmi szolgáltató

  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi a vagyonvédelmi szolgáltatást, karbantartja a munkahelyi kamerás megfigyelő rendszert, és az ehhez kapcsolódó adatkezelést végzi. A szolgáltató megnevezése:

  • Cégnév: BEREK Kft.
  • Székhely: 7700 Mohács, Táltos utca 36.
  • Cégjegyzékszám: 02-09-065422
  • Adószám: 11548979-2-02. 

   

  • Cégnév: Gond-X Kft.
  • Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 14
  • Cégjegyzékszám: 17-09-004749
  • Adószám 13043061-2-17

   

  • Cégnév: RIAL SECURITY Kft.
  • Székhely: 7300 Komló, Dugovics u. 2.
  • Cégjegyzékszám: 02-09-065232
  • Adószám 11547363-2-02

  Sem országon belüli, sem harmadik országba történő adattovábbítás nincs.

  MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

  Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatokat kér be, és tart nyilván a Társaság, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat végeztet, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

  A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

  • név
  • születési név,
  • születési ideje,
  • anyja neve,
  • lakcíme,
  • állampolgársága,
  • adóazonosító jele,
  • TAJ száma,
  • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
  • telefonszám,
  • e-mail cím,
  • bankszámlaszáma,
  • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
  • munkakör,
  • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány kiállítója, száma, végzettség megnevezése,
  • fénykép,
  • önéletrajz,
  • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
  • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
  • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
  • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
  • önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
  • munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
  • a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
  • a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera felvételeket,

  Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaügyi kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

  Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

  A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmaz a Társaság, melyet munkaviszonyra vonatkozó jogszabály előír.

  A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

  Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

  A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

  A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kapja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

  Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím (beadott önéletrajzban szereplő adatok).

  A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezéstől pályázat elbírálásáig, illetve a hozzájáruló nyilatkozaton megadott időpontig .

  A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a megadott időpontban törli a Társaság. Törlésre kerül annak a jelentkezőnek az adata is, aki jelentkezését visszavonta.

  A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lefolytatásakor kérjük a jelentkezőktől.

  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

  Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

  Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

  A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

  A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 munkanapig őrzik meg.

  Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

  Nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

  Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

  A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.

  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

  A kezelhető személyes adatok köre: a kapcsolattartó természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

  A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A személyes adatok címzettje: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés a vevők és szállítók hozzájárulásának visszavonásáig tart.

  A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

  Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvételt nem készít.

  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

  Ahogy más weboldalak, a Magyar Szőnyeg Kft. honlapja is használ sütiket vagy más néven „cookie”-kat (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid, szöveges fájlok, kódsorozat) amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban a felhasználó későbbi azonosítására szolgál, vagy a weboldal megfelelő és biztonságos működését teszi lehetővé.

  Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók igénybe vehessék a weboldalunkat, annak funkcióit. Ezeknek a sütiknek az érvényességi ideje kizárólag a felhasználói látogatás időtartamára vonatkozik. A munkamenet végeztével , illetve a böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépről.

  Egyes technikai okokból szükséges sütik a következő látogatásig megmaradnak. Ezek a weboldal gyors betöltését és a látogató beállításainak megőrzését kezelik. Ezek a sütik biztosítják például, hogy ne kelljen újra betölteni a képeket, és az adatokat a weboldal ismételt meglátogatásakor.

  Önnek lehetősége van a cookie-k visszautasítására, melyet az Ön által használt böngésző beállításain keresztül tud elvégezni.

  Weboldalunk az alábbi Sütiket használja

  moove_gdpr_popup (profipadlo.hu) Élettartam: 1 év

  Feladata, hogy az engedélyezett Sütik beállításait tárolja.

  _cfduid (addtoany.com) Élettartam: 1 év

  Feladata:
  A felhasználó azonosítása egy megosztott IP-cím mögött, hogy rögzítsék a biztonsági beállításokat. Nem tárol semmilyen
  személyazonosításra alkalmas információt.

  uvc (addtoany.com) Élettartam: A munkamenet alatt.

  Feladata:
  Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a weboldal tartalmát a közösségi oldalakon megosszon.

  _ga (Google Analytics) Élettartam: 2 év

  Feladata:
  Információkat gyűjteni arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyünket. Az információkat felhasználva javítjuk az oldalt. A Sütik névtelen formában gyűjtik a következő adatokat:
  -a látogatóinak száma
  -a látogatók belépési helye
  -a meglátogatott oldalak

  _gat (Google Analytics) Élettartam: 10 perc

  Feladata:
  A webhely demográfiai/érdeklődési jelentéseit kezeli.
  Ez akadályozza meg, hogy a dupla kattintások ne okozzanak helytelen mérési eredményeket.

  _gid (Google Analytics) Élettartam: 24 óra

  Feladata a látogató böngészési útvonalának rögzítése. Ez a Sütit a felhasználó által végzett munkamenet csoportosítására szolgál.

       1. Egyéb (harmadik fél sütik):

  GPS (youtube.com) Élettartam: A munkamenet alatt.

  Feladata:
  A youtube.com oldalain található vidokból származnak. Amikor ezeket a videókat megtekinti webhelyünkön, a YouTube
  különböző célokra használt Sütiket tárolhat.

  PREF (youtube.com) Élettartam: 8 hónap

  Feladata:
  Ezek a Sütik tárolják az alapvető beállításokat, például a nyelvválasztást, a keresési eredményeket, így a látogatónak
  nem kell minden alkalommal elvégezni a webhely beállításokat.

  VISITOR_INFO1_LIVE (youtube.com) Élettartam: 6 hónap

  Feladata:
  A YouTube sávszélességének mérésére szolgál.

  IDE (doubleclick.net) Élettartam: 13 hónap

  A Társaság honlapján regisztrációra nincs lehetőség.

  Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

  A honlapon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy levélben, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

  A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a társasági honlap naprakész beállításairól gondoskodó IT szolgáltatója

  A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

  Adatkezelés a Társaság Közösségi Média (Facebook, Instagram és Twitter) oldalain

  A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Közösségi Média oldalakat tart fenn. A Társaság ezen oldalaikon a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra az érintett Közösségi Mádia oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

  Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

  A Társaság nem felel a Közösségi Média felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, az érintett Közösségi Média oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

  A Társaság webáruházat nem működtet., ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelést nem valósít meg.

  JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

  Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

  A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló törvényben, a számvitelről szóló törvényben, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adatok

  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

  A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási, ügyfélszolgálati feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

  Kifizetői adatkezelés

  A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Adózás rendjéről szóló törvény határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés céljából.

  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

  A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalója vagy adatfeldolgozója.

  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

  Az áttekinthetőségi és átláthatósági szabályoknak való megfelelés érdekében röviden ismertetjük az érintett jogait.

  Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

  Az érintett hozzáférési joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

  A helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Korlátozások

  Az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett kérésére a rendeletben meghatározott esetekben korlátozza az adatkezelést.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti jogait és szabadságát.

  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

  Az érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

  Bírósági jogérvényesítés 

  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

  Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

  A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

  Kártérítés és sérelemdíj 

  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) a 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet alapján számolhat fel költségelemeket

  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

  Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  Budapest, 2018.május 25.
  * Székhely cím változás módosítva: 2020.04.01.

  Magyar Szőnyeg Kft.